advent_2016

Tájékoztató Szabadbattyán Nagyközség környezeti állapotáról 2016.

Tájékoztató Szabadbattyán Nagyközség környezeti állapotáról 2016. év

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés e) pontja, az 51. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében tájékoztatja a lakosságot a település környezeti állapotáról, a környezeti elemeket érő hatásokról.

A tájékoztató anyag elkészítéséhez felhasználtuk a többek között a Fejérvíz Zrt és a Vertikál Nonprofit ZRt. adatszolgáltatását.

A környezeti állapothoz kapcsolódó helyi dokumentumok:

1.) Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján elkészített – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2016. (VI.15.) önkormányzati rendelete, valamint az elkészített hulladékgazdálkodási terv.

2.) Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról szóló 38/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelete

3.) Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 18/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete

4.) Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról  szóló 33/2015. (XI.24.)  önkormányzati endelete

5.) Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a járműforgalom szabályozásáról szóló 36/2015. (XI.24.)  önkormányzati  rendelete.

Levegőminőség

Szabadbattyán Nagyközség levegőminőségét alapvetően a termelő üzemek, a szolgáltatást végző telephelyek és intézmények légszennyező pontforrásai, a közlekedésből és a fűtésből származó diffúz levegőszennyezés együttesen határozzák meg. Ezek összesített hatása az immissziós mérések (levegőterheltségi szint) adataival jellemezhető.

Az országos légszennyezettséggel összefüggésben a nagyközség aktuális helyzetét elsősorban a közúti forgalom következtében fellépő, időszakosan megnövekvő nitrogén-dioxid koncentráció, a száraz időszakokban kisebb mértékben jelentkező porterhelés jellemzi.

A fűtési időszakban (október-április) ehhez hozzáadódik még a tüzelésből származó nitrogén-oxid koncentráció növekedése és a koromképződés.

Az üzemanyagok korszerűsödése és a földgázzal való tüzelés elterjedése következtében a kén-dioxid koncentrációja alacsonynak tekinthető.

A levegőszennyezés mérséklésére az Önkormányzat megtette az első lépést: megalkotta az avar égetéséről szóló rendeletet, amely korlátozza a nyílttéri égetés lehetőségét.

 Vízminőség, vízbázis védelem

Szabadbattyán Nagyközség vízellátását és szennyvízkezelését a Fejérvíz Zrt. biztosítja. Tájékoztatásuk szerint a község vízfogyasztása az utóbbi tíz évben jelentősen változást nem mutatott.

Megvalósult a vízhálózatunk összekötése a Székesfehérvári (Maroshegyi) ivóvízrendszerrel. Ennek kiépítésével csúcsidőben a székesfehérvári rendszerről ivóvizet lehet táplálni a mi rendszerünkre, ami lehetővé teszi a jelenlegi kapacitás teljes kihasználását

A szennyvízcsatorna hálózatba bekötött lakások aránya a település közigazgatási területén 94 % -os. Ilyen arány hazai viszonyok között meglehetősen jónak mondható. Csak azon közterületek maradtak ki a közműberuházásból, ahol egyéb okok miatt a kiépíthetőség akadályozott (lásd: József A u., Emmaróza)

Szabadbattyán Nagyközség szennyvíztisztító telepét a Fejérvíz Zrt. üzemelteti. A telepre átlagosan 520 m3/ nap mennyiségű szennyvíz érkezik, csapadékos időben a beérkező vízmennyiség elérheti akár a 750-800 m3 – t is.

A tisztított szennyvíz befogadója a Sárvíz-Malomcsatorna.

Az egyre szigorodó vízminőségi követelményeknek csak a szennyvíztelep ütemezett rekonstrukciós bővítésével lehet megfelelni.

Hulladékgazdálkodás

Nagyközségünkben a kommunális hulladékok gyűjtését, szállítását és kezelését a Polgárdi Vertikál Nonprofit Zrt. végzi regionális tevékenységként, ugyanis Szabadbattyánnal együtt több mint 30 településen látja el ezeket a feladatokat.

A kommunális hulladékok gyűjtése és elszállítása a település egész területén megoldott. A járműpark korszerűnek mondható, mivel az elmúlt évek során a régi, elavult járműveket folyamatosan új, a mai követelményeknek megfelelő gépekre cserélték.

Folyamatosan korszerűsítik a lakossági hulladékok gyűjtésére szolgáló edényeket, konténereket is.

Az idei évben bevezetésre került a lakossági szelektív hulladékgyűjtés, amit a lakosok igen pozitívan fogadtak. A szolgáltatótól minden ingatlantulajdonos ellenszolgáltatás nélkül hozzájutott a „sárga” gyűjtő edényzethez, amely még zökkenő mentesebbé tette az új szolgáltatás bevezetését.

A város kommunális szilárd hulladéklerakója szintén Polgárdin található, környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezik.

A lerakásra jelenleg rendelkezésre álló kapacitás rövid időn belül kimerül, ezért szükségessé válhat egy újabb, regionális települési szilárd hulladéklerakó létesítésének előkészítése.

A hulladékgazdálkodás terén a fő törekvés az, hogy minél kevesebb hulladék képződjön, illetve kerüljön lerakással ártalmatlanításra és minél több hulladék kerüljön újrahasznosításra.

A szelektív hulladékgyűjtés településünkön papírra (karton- és újságpapír), PET palackokra terjed ki.

Településünkön hulladékudvar működik, mely szolgáltatásért a lakosságnak fizetni nem kell.

A közelmúltban került kialakításra a település központjában a hulladéksziget.

Településünk is tagja annak a Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak, amely mintegy 170 önkormányzat területén – uniós – pályázat elnyerésével kívánja megoldani a komplex hulladékgazdálkodást.

2016. július 1. napjától az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat számla ellenében, a Koordináló szerv jogszabályban meghatározott számlázási ütemezése szerint köteles megfizetni.

Köztisztaság

A település közterületeinek tisztántartását, az utcai szemétgyűjtők rendszeres ürítését az önkormányzat közfoglalkoztatottakkal végzi, a téli hóeltakarításról pedig vállalkozási szerződés alapján gondoskodik.

A köztisztaság terén évente visszatérő probléma a közterületekre kerülő szemét. A kiváltó okok között első helyen szerepel a szemétgyűjtő konténerek mellé helyezett hulladék, amit a gyakori szél az utakra, járdákra, illetve a parkokba, zöldterületekre hord.

Egy település tisztaságát nagyban befolyásolja a lakossági hulladék összegyűjtésének módja, a gyűjtőedények száma, fajtája és ürítésének gyakorisága, másrészt a lakosság fegyelmezettsége és környezettudatos magatartása.

A település közterületeire kb. 40 db utcai szemétgyűjtő van kihelyezve.

A hó eltakarítása településen a képviselő-testület által kiválasztott vállalkozóval – vállalkozási szerződés alapján – megoldott.

Minden évben visszatérő probléma a felsősomlyói út, és az Emmarózai dűlők hó eltakarítása. Folyamatosan biztosítottuk a dűlő utak gépjármű közlekedését. Azonban igyekezünk kellő odafigyeléssel irányítani a hó eltakarítással megbízott vállalkozót.

Illegális hulladéklerakás

A lakosság egy része a szeméttelepi elhelyezés helyett az építési törmeléket (sittet), lomot és egyéb hulladékot illegálisan a település elhagyott területein vagy a településszéli erdőkben rakja le.

Évente visszatérő lerakóhelyek: lajostelepi, a sárszentmihályi út, a Nádor csatorna partja, Szabadbattyán-Kőszárhegy 7. sz. főút széle és környéke.

Különös gondot fordítottunk az illegális hulladéklerakó helyek felderítésére és felszámolására, a helyi civil szervezet (Polgárőrség) folyamatos jelzésére. Amennyiben ismertté vált a hulladék tulajdonosa, szabálysértési eljárás megindítására került sor.

2016. évben a település több pontján térfigyelő rendszer kiépítésére került sor, bizva abban, hogy a hulladékot elhagyó személye biztosabban beazonosítható legyen. Ne maradjon büntetlenül „szemetelő” személye.

Zaj- és rezgésvédelem

Az elmúlt időszak zajjal kapcsolatos panaszbejelentéseit áttekintve megállapítható, a közlekedés okozta zajterhelés dominanciája. Mivel a járművek száma napjainkban is növekszik, s a szabadbattyáni utak áteresztő képessége korlátozott, a zajterhelés számottevő csökkenése nem várható. Különösen a főutak mentén élők szenvednek a megnövekedett forgalom keltette zajtól.

A településen ipari üzemek, telephelyek által okozott zajterhelés javuló tendenciát mutat. Ez egyrészt az új ipari üzemek kedvező telepítési helyének, másrészt a telepengedélyezési eljárások szigorúbb rendjének tulajdonítható. A környezetvédelmi hatóságok ugyanis csak a zajvédelmi követelmények teljesülése esetén járulnak hozzá a telepengedély kiadásához.

Fontos feladatnak tartjuk a felmerülő lakossági panaszok szakszerű kivizsgálását és a szükséges intézkedések megtételét.

Parkfenntartás, zöld felületek rendezése:

A parkfenntartás és a zöld felületek rendezését is az önkormányzat szintén közfoglalkoztatottak útján látja el.

Településünk központjában lévő ágyásokba évelő, növények ültetésére került sor. Minden évben a főút és a település központban lévő oszlopokra muskátlit helyezünk el, ezzel is csinosítgatjuk környezetünket.

A zöldterületek visszapótlási és felújítási az önkormányzat folyamatos feladata.

A virágok folyamatos öntözése biztosított azáltal, hogy a tehergépkocsival rendelkezünk.

A további fásítás lehetőségét kívánjuk biztosítani pályázat benyújtásával.

A közterületek folyamatos kaszálásáról is gondoskodik az önkormányzat.

Játszóterek
2016. évben felújításra került mindkét játszóterünk. Folyamatos karbantartására nagy hangsúlyt kell helyezni. A lakosok virágok felajánlásával szeretnének hozzájárulni a játszóterek szebbé, virágosabbá tételéhez.

Polgárőrség:

Rendkívül hatékony és eredményes munkájukkal hozzájárulnak, és segítséget nyújtanak ahhoz, hogy akár az illegális hulladéklerakásban, akár a játszótér eszközeinek rongálásában részt vevő személyek – a hivatalos eljárás lefolytatása érdekében – ismertté váljanak. A rendezvények zökkenőmentes lebonyolításában jelenlétük nélkülözhetetlen. Munkájuk aktivitása az év folyamán folyamatosan érezhető volt, melyért köszönet illeti a szervezetet, különösen Rák Vilmos Zsolt elnök urat.

Szabadbattyán, 2016.  november 9.

/: Polyák István Vilmos:/

polgármester

Polgárdi Kormányablak ügyfélfogadási szünet

Tájékoztatás ügyfélfogadás szüneteléséről

A Fejér Megyei Kormányhivatal tájékoztatja ügyfeleit, hogy a Székesfehérvári Járási Hivatal Polgárdi Kormányablakban (8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.) 2016. december 1. napján (csütörtökön) egész napos áramszünet lesz, ezért az ügyfélfogadás ezen a napon szünetel.

Szíves megértésüket és türelmüket köszönjük!

(Fejér Megyei Kormányhivatal)

Meghívó a Képviselő-testület 2016.11.28. napi nyílt ülésére

Meghívó

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november hó  28-án   / hétfő /  16:00 órai kezdettel nyílt soros képviselő-testületi ülést tart a polgármesteri hivatal tanácskozótermében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1./       Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének módosításáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

2./     Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

3./       Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének egyszerűsített koncepciójáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

4./       A helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

5./       Közbeszerzési eljárás lefolytatására tett árajánlatról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

6./       Ajánlattételi felhívásról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

7./       Átcsoportosítási kérelemről

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

8./       A kötelező felvételt biztosító iskola felvételi körzetének kialakításáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

9./       Az Önkormányzat és a KLIK, valamint a KLIK jogutódja a Székesfehérvári Tankerületi központ között létrejött megállapodás, vagyonhasznosítási szerződés jóváhagyásáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

10./    Együttműködési megállapodás közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetéséről

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

11./    A kmb-s iroda ellenszolgáltatás nélküli igénybevételéről

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

 

12./    Egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

13./    A közterületek használatáról szóló 33/2015.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

13/a./ Az intézményi térítési díjakról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

14./    Az önkormányzat tulajdonát képező külterület 099 hrsz-ú ingatlan megosztásáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

15./    Kupai Mária ingatlan vételi ajánlatáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

16./    Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi belső ellenőrzési tervéről

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

17./    Szabadbattyán Emmaróza Ezerjó dűlő zsákutcává történő kezdeményezéséről

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

18./    Hó eltakarításra benyújtott árajánlatokról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

19./    Irodabútor beszerzésére adott árajánlatokról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

20./    ASP rendszerhez való csatlakozáshoz eszközök beszerzésére tett árajánlatokról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

21./    A Képviselő-testület 2017. évi munkatervéről

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

22./    Polgárdi Város településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítása, a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. §-a szerinti véleményezési szakaszról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

23./    A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában 2016. évben végzett munkáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

24./    A 2017. évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények főbb céljainak meghatározásáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

25./    Polgármester Úr jutalmazásáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

26./    Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

27./    Szabadbattyán Nagyközség környezeti állapotáról (2016)

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

28./    Javaslat kérés kitüntető cím és díjak adományozásáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

29./    Együttműködési Megállapodás intézményvezető mesterprogram végrehajtásának támogatásáról

           Előterjesztő: Polyák István Vilmos – polgármester –

30./     Bejelentések

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára tekintettel a képviselő-testületi ülésen szíveskedjék megjelenni.

 Szabadbattyán, 2016. november 21.

                                                                       Tisztelettel:

                                                                                              Polyák István Vilmos sk.

                                                                                                      polgármester

Vágányszabályozási munkák miatt vasúti átjáró lezárása

Szabadbattyán Nagyközség külterületén, a 6214. jelű országos közút és a Budapest – Székesfehérvár – Nagykanizsa vasútvonal szintbeni vasúti-közúti keresztezése térségében (a Vágóhídon túl) a MÁV ZRt. vágányszabályozási munkákat végeztet. A kivitelezés idején – technológiai okokból – a vasúti átjáró térségében a közutat teljes szélességben le kell zárni, és alkalmas terelőút hiányában csak a lezárás tényét tudjuk a közúton jelezni.

Útlezárás térkép:

“vasúti átjáró térkép” letöltése Szabadbattyán-6214.-j.-úton-útlezárás_térkép.pdf – Letöltve 10 alkalommal – 128 KB

TÁJÉKOZTATÁS A FEJÉR MEGYEI BAROMFITARTÓK RÉSZÉRE

Fejér Megyei Kormányhivatal

TÁJÉKOZTATÁS A FEJÉR MEGYEI BAROMFITARTÓK RÉSZÉRE

A Csongrád és Békés megyei madárinfluenza kitörésekre tekintettel az Országos Főállatorvos 3/2016. számú határozatában elrendelte az alábbi intézkedéseket:
„Magyarország teljes területén a baromfitartó gazdaságokban a baromfik etetését, itatását kizárólag teljesen fedett, lehetőleg oldalról is zárt helyen kell végezni. A takarmányt zárt, fedett helyen kell tartani és a tárolás során biztosítani kell, hogy a takarmányhoz ne férjen hozzá idegen fajú állat (vadmadár, rágcsáló, stb.)”
A határozat közzétételének időpontja 2016. november 04.
Amennyiben az állattartó a fent nevezett határozat rendelkezéseinek nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező élelmiszerlánc-felügyeleti szerv bírságot szab ki, vagy egyéb intézkedést foganatosít.
Az intézkedés elrendelésének szükségessége a betegség jelentős gazdasági kártétele, valamint az, hogy a környezetben fennmaradásban és a házimadár-állományok közötti terjedésében jelentős szerepe van a vadmadaraknak – adott tájékoztatást Dr. Sziebert Gergely megyei főállatorvos.

Üdvözlettel:

Szakonyi Balázs
kommunikációs referens
Fejér Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinet
Székesfehérvár, Szent István tér 9.
Telefon: (+36) 22/526-916
Mobil: (+36) 20/539-2237
E-mail: szakonyi.balazs@fejer.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer

A Fejér Megyei Kormányhivatal kommunikációs szakembere sajtóválaszában nem a magánvéleményét, hanem a szervezet álláspontját közvetíti. Hivatkozásaikban a szervezetre szíveskedjenek utalni.

Áramszünet miatti ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatalban

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatalban 2016. november 11. napján (péntek) áramszünet miatt az ügyfélfogadás szünetel. A Polgármesteri Hivatal 2016. november 10. napján (csütörtökön) nyitva tart. 2016. november 14. napjától az ügyfélfogadás a megszokott rendben történik.

Némethné dr. Jenei Éva jegyző

E.on áramszüneti értesítő – 2016. november (frissítve: 2016.11.07.)

A villamos hálózatainkon történő fejlesztési/karbantartási munkálatok biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése. A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében

Szabadbattyán településen

2016. november 7-én 08:00 órától 16:00 óráig és 2016. november 8-án 08:00 órától 16:00 óráig a teljes Jókai utcában, Jókai közben, Jókai telepen, Veres Péter utcában

2016. november 10-én 8:00 órától 16:00 óráig, és 2016. november 11-én 8:00 órától 16:00 óráig a teljes Csíkvár tér, Erzsébet tér, Széchenyi u. 1-5-ig, Árpád u. 1-45-ig, 2-46-ig

2016. november 15-én 08:00 órától 18:00 óráig a teljes Liget utcában

2016. november 24-én 8:00 órától 16:00 óráig és 2016. november 25-én 8:00 órától 16:00 óráig a Dózsa u. 1-45-ig, 2/a, b, c, d, e, f, g –  4/a, b, c, d; Petőfi u. 45-119-ig, 44-118-ig, Kossuth u. 2-4-ig, Szabadság tér 5, 6 számok alatt

áramszünet lesz.

A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy az áramszünet ideje alatt hálózathoz csatlakoztatott áramfejlesztőt használni csak az E.ON-nal megkötött – a leválasztás feltételeit tartalmazó – üzemviteli megállapodás előírásai szerint szabad. Ezzel kapcsolatos bejelentéseit a 06 /22 /525-566 telefonon vagy laszlo.horvath@eon-hungaria.com e-mail címen várjuk.

Ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatalban

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatalban 2016. október 14-15. napján (péntek, szombat) áramszünet miatt az ügyfélfogadás szünetel. A Polgármesteri Hivatal 2016. október 13. napján (csütörtökön) nyitva tart. 2016. október 17. napjától az ügyfélfogadás a megszokott rendben történik.

Némethné dr. Jenei Éva jegyző

Bursa Hungarica – határidő hosszabbítás!

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójában a pályázat beadási határidő és az önkormányzati döntési határidő is meghosszabbításra került. Új határidők: A pályázatok benyújtásának módosított határideje: 2016. november 15. 23:59 A települési önkormányzati döntés módosított határideje: 2016. december 15. 23:59 A módosított pályázati dokumentumok az alábbi linken elérhetőek: www.emet.gov.hu

 

B U R S A   H U N G A R I C A  pályázati kiírás

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az idei évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2016. október 4. napján kiírja, illetve kifüggeszti a pályázatot a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, és a www.szabadbattyan.hu honlapon a jelenlegi felsőoktatási hallgatók ( A típusú pályázat ) illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók ( B típusú pályázat ) számára.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében ( a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer ) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva – a pályázati kiírásban meghatározott mellékletekkel együtt – a Polgármesteri Hivatalban ( Popovics Gyuláné ügyintézőnél ) kell benyújtani.

A pályázat rögzítésének és a Polgármesteri Hivatalhoz  történő benyújtásának határideje: 2016. november 8.

A részletes pályázati kiírás, regisztrációs és adatrögzítési folyamat a www.emet.gov.hu internetes oldal „Bursa Hungarica” oldalán megtalálható.

Szabadbattyán, 2016. szeptember 30.

Némethné dr. Jenei Éva  jegyző

Ha továbbra is használni szeretné az oldalt , akkor fogadja el a cookie-k használatát . Bővebben

A cookie-k segítenek szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába.

Bezárás