FRISS HÍREK:
RSS
Akadálymentesítettt változat
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2011. évi hatósági munkájáról PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Némethné Jenei Éva   
2012. január 23. hétfő, 09:08

 

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2011. évi hatósági munkájáról

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Tájékoztatom Önöket a Polgármesteri Hivatal jegyzői hatáskörében végzett 2011. évi hatósági munkájáról, amit elsősorban az év végi statisztikai adatok megismertetésével lehet bemutatni.

 

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek száma 10 fő.

Minden igazgatási hatósági munkát jól képzett, gyakorlattal és jogszabály ismerettel rendelkező főelőadó, főmunkatárs, fogalmazó végez.

 

A polgármesteri hivatal az önkormányzat képviselő-testületének végrehajtó szerve.

Apparátusa előkészítő és végrehajtó feladatot lát el az önkormányzat törvényes működése érdekében.

 

A jegyzői hatáskörben végzett közigazgatási feladatok, hatáskörök száma évről-évre emelkedő tendenciát mutat.

A mai közigazgatásban hangsúlyos a statisztikai adatszolgáltatás, a kérdőívek azonnali, e-mail-ben, postafordultával történő küldése, ami gyors, pontos munkát igényel az ügyintézőktől. E feladatok végrehajtását a lakosság nem érzékeli, mivel ügyfél nélküli.

Az ügyek nagyobb része azonban az ügyfél kérelméhez kötött. A döntések a lakosság nagyobb részét érintik kedvezően, de előfordulnak kedvezőtlen döntések is. Abban az esetben, ha nem az ügyfél javára szüleik döntés, kritika éri az ügyintézőt, a jegyzőt. A cél azonban a jogszabályok betartatása akkor is, ha az ügyfél számára kedvezőtlen a döntés.

 

Ebben az évben az iktatott ügyiratok száma 4980 db (2011. november 25-i. állapot szerint), ami emelkedő tendenciát mutat.

A legnagyobb ügyiratforgalom az adóhatóságnál történik.

Főleg a gépjárműadóban, ahol a meghozott határozatok száma (törlés, előírás, okmányirodai változásjelentések alapján) 511 db volt.

Magánszemélyek kommunális adója: adó – változás a folyó évben nem volt, bejelentések alapján törlés, előírás 1199 esetben történt.

Építményadó: 276 db, iparűzési adó: – a vállalkozók bevallásai alapján – 420 db határozat készült. Talajterhelési díj előírás: a 2010. év fogyasztása alapján 107 db.

Az év folyamán 89 esetben adtunk ki adó- és értékbizonyítványt: részben kölcsönfelvétel, részben bírósági végrehajtás céljából, vagy hagyatéki eljárás lefolytatásához.

Hatósági bizonyítványt – adóigazolásként – 21 esetben állítottunk ki.

 A rendőrhatóság 203 esetben keresett meg bennünket szabálysértési bírság behajtása céljából. A szabálysértések részben befizetésre kerültek, amelyek önkormányzati bevételt képeznek. A nem fizető állampolgárok esetében a bírság visszajelentésre került, rendőrségi behajtás (közmunka, esetleg elzárás) miatt.

 Az E-ON szolgáltató részéről 65 db megkeresés érkezett a hivatalhoz a védendő fogyasztók érdekében.

 Letiltás csak 4 db volt, ebből 2 db sikeres, a másik kettő sikertelen volt, mivel mindkét esetben a munkaviszony megszűnt.

Több ezer levelet postáztunk:

- március 15-ig (I. félévi befizetési határidő lejárta előtt), áprilisban a vállalkozók részére iparűzési bevallások - és tájékoztatásképpen helyi adórendelet formájában,

 • augusztus elején: egyenleg a folyó évi előírásokról, és befizetésekről, amelyek egyben a szeptemberi 15-ei befizetési határidőre való felhívást is tartalmazták, csekkekkel együtt.

   

November végéig 3 alkalommal is megtörtént a hátralékosok felszólítása.

 

Gyámügyi igazgatás területén fő jogszabály a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és a végrehajtására alkotott többször módosított helyi rendeletünk.

 

E szakterületen dolgozó kolléganő jelenleg határozott időre kinevezett köztisztviselő, aki lelkiismeretesen, pontosan látja el az előkészítő munkálatokat.

 

Védelembe vételre irányuló intézkedések száma 18. Az év folyamán 8 gyermek védelembe vételére került sor. Az iskoláztatási támogatást 2 gyermek esetében függesztettük fel.

 

Apai elismerő nyilatkozatot 9 esetben vettünk fel.

 

Társhatóságok (városi gyámhivatalok, bíróságok) megkeresésére környezettanulmány 13, vagyonleltár felvétele 4 esetben történt.

 

Ideiglenes hatályú elhelyezés tárgyában az idei évben nem kellett intézkedni.

 

A gyámügyi és a szociális ügyeket ellátó kollégák készítik elő a rendszeresen ülésező Szociális Egészségügyi Kulturális Ifjúsági és Sport Bizottság hatáskörébe tartozó ügyeket.

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása során az év folyamán hozott határozatok száma: 131 db.

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tárgyában hozott határozatok száma 369 db, elutasítás 6 esetben történt.

 

Felnőttek átmeneti segélyezése 175 családot érintetett, 350 határozat született, a bizottság 11 kérelmező kérelmét utasította el, rászorultsági feltételek hiánya végett.

 

További kedvezményként a bizottság 7 gyermek részére állapított meg intézményi térítési díj átvállalást.

 

A bizottság – hatáskörében – 36 db Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatot bírált el, és állapított meg támogatást. A bizottság egyetlen kérelmet sem utasított el.

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

A szociális igazgatás szakterületén irányadó jogszabály a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtására alkotott, többször módosított helyi rendeletünk.

 

E hatósági feladat a lakosság nagyobb részét érinti kedvezően, de akadnak kedvezőtlen döntések is.

 

2011. január hónapban 16 fő részesült rendszeres szociális segélyben, ebből 5 fő egészségkárosodott, 9 fő 55 év feletti és 2 fő helyi rendelet alapján.

 

Közfoglalkoztatásra az idei évben :

 • 1 hosszú időtartamú (6 fő + 2 fő csere, összesen 8 fő)

 • 3 rövid időtartamú pályázatot adtunk be.

56 fő 4 órás – 3 ill. 2 hónapos foglalkoztatás

7 főt foglalkoztattunk az ÁMK-nál 4 órában

3 fő a Sárrét térségi Vízitársulatnál

  -ebből 2 fő 11 hónap 8 órában

  l fő 4 hónap 4 órában

  5 fő a Székesfehérvári Kistérségi Társulásnál – 2 hónap 6 órás foglalkoztatásban.

 

Temetési segélyben – a helyi rendelet alapján – eddig az időpontig 28 eltemettető hozzátartozó részesült.

 

Köztemetésre 3 esetben került sor, (amikor az elhunytnak nincs temetésre kötelezhető hozzátartozója, vagy szociális anyagi háttere nem teszi lehetővé a temetés költségeinek biztosítását.)

 

Ápolási díjban – január hónapban 28 fő, - október hónapban 34 fő részesült.

 

A polgármester és a bizottság elnöke 10 esetben hozott döntést - mint rendkívüli gyors-segély – a család vagy kérelmező rendkívüli élethelyzetére tekintettel.

A közgyógyellátási igazolványra való jogosultság megállapítására

- alanyi jogú – 53 db

- normatív alapú – 23 db

  - méltányossági jogú – 17 db határozat született.

  Elutasításra 6 kérelem esetében került sor.

Az év folyamán e döntések ellen fellebbezés nem érkezett.

 

Az év folyamán: szociális szolgáltatás keretén belül 12 kérelem érkezett. 2 esetben a szolgáltatást meg kellett szüntetni halálozás miatt, 2 esetben pedig a kérelmező kérte a szolgáltatás megszüntetését, mivel a családon belül megoldottá vált a rászoruló ellátása. A házi segítségnyújtás szolgáltatása, a családgondozói, családsegítői szolgáltatás feladatait a Székesfehérvár Többcélú Kistérségi Társulás keretében oldjuk meg.

 

A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása tárgyában hozott határozatok száma az előző évekhez hasonlóan alakult, 29 személyt érintett. Gépjárműszerzéshez 3 db határozattal történt támogatás, illetve a jogosultság megállapítása. Ezen kérelmek elbírálása a Fejér Megyei Kormányhivatal hatáskörébe tartozik. 2011. évben 3 fő részesült 300.000,- Ft összegű gépjármű-vásárlási támogatásban.

 

A leírtakból megállapítható, hogy a szociális igazgatás, mivel többféle támogatási, ellátási formát tartalmaz, illetve a jogszabályok folyamatos változása miatt rendkívüli nagy alaposságot, odafigyelést és szakmai hozzáértést igényel, melynek a kolléganő maximálisan eleget tesz.

 

A műszaki hatósági feladatokat ellátó kolléga készíti elő a lakásfenntartási támogatást elbírálásra. 2011-ben ezen irányú ügyek száma 71 db volt.

 

A műszaki igazgatás szakterületén közterület használatra, illetve bontásra 23 db engedély, 6 db tulajdonosi hozzájárulás kiadása történt.

 

Tíz esetben hívtuk fel az ingatlantulajdonos figyelmét a gyom növényzet irtására. A felszólítások zömmel eredményesnek bizonyultak. Közterület engedély nélküli használata miatt 2 esetben történt felszólítás, ezek szintén eredményesek voltak.

 

2007. április. 1.-től a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.évi LXXXIII. törvény alapján az önkormányzatok feladatkörébe került az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak részére, illetve a járulékfizetés alapjának igazolására hatósági bizonyítvány kiállítása.

Ennek megfelelően az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak részére határozat és hatósági bizonyítvány kiadására 12 esetben került sor.

 

Településünkön 75 üzlet működik. Ebben az évben 15 új üzlet működési engedély kiadására, 3 esetben pedig visszaadására került sor.

 

Termőföld bérleti ajánlatának kifüggesztésére 34 esetben került sort, házszámozási eljárást 8 esetben folytattunk le.

 

Lakcímváltozásban napi mozgás állapítható meg. Eddig az időpontig 220 esetben történt lakóhely és tartózkodási helyre bejelentkezés.

 

2011-ben a házassági, illetve anyakönyvi ügyintézések száma az alábbiak szerint alakult:

- házasságkötés 6

- névváltozás 5

- haláleset anyakönyvezése 10

  tanúsítvány kérése házasságkötéshez az idei évben nem volt,

  - válási lap 17

 

A kiállított anyakönyvi kivonatok száma a tavalyi évhez hasonlóan 8 születési, 21 házassági, 19 db halotti.

A kiállított anyakönyvi másolatok száma: 7 db.

 

Utólagos bejegyzések száma:

- születési 29 db

 • házassági 12 db

 • egyszerűsített honosítási kérelem 1 db.

 

Hagyatéki igazgatás: 48 esetben történt hagyatéki eljárás során hatósági ügyintézés.

Ingatlan árverezési, bírósági hirdetmények kifüggesztése 35 db volt.

 

Szabálysértési ügyintézés során az eddig iktatott ügyiratok száma: 26 db.

Birtokvédelmi eljárás lefolytatására 10 esetben került sor.

 

Véleményem szerint valamennyi területen magas szintű szakmai munka folyik. Kisebb hibák előfordulnak, melyek korrigálhatók. Figyelmet fordítunk a folyamatos képzésekre, továbbképzésekre, mert ezt a jogszabályok felgyorsult változása megköveteli.

A tárgyi feltételek biztosítottak, minden ügyintéző számítógépen dolgozik, szakterületének megfelelő programmal.

 

A köztisztviselők minden igyekezettel próbálnak eleget tenni az elvárásoknak, a hatékony, gyors, pontos, jogszabályon alapuló ügyintézésnek.

  

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Megköszönöm T. Képviselő-testületnek, a hivatalnak, apparátusnak a munkavégzése során nyújtott pozitív hozzáállást. A jövő évre kívánok minden képviselőnek további jó munkát, együttműködést. Továbbra is szeretném a lakosság legnagyobb megelégedésére vezetni a hivatalt, és tudásom legjavával segíteni az Önök és munkatársaim munkáját.

 

Szabadbattyán, 2011. december 1.

 

 Tisztelettel:

 

 

/:Némethné Jenei Éva:/

jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat

J e g y z ő j e

8151. Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató

 

a Polgármesteri Hivatal 2011. évi hatósági munkájáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő: Némethné Jenei Éva - jegyző