Lakossági tájékoztatás sportélet szervezése ügyében

Lakossági tájékoztató

Sportélet szervezése ügyében

Sajnálattal tapasztaltam, mint az Önkormányzat vezetője, hogy a községben terjedő szóbeszéd szerint a Szabadbattyán Községi Sportegyesület ellehetetlenülés közelében áll.

Mivel sem az Önkormányzat, sem mint Polgármester semmilyen hivatalos információval nem rendelkezünk az ügy kapcsán, így a további problémákat megelőzendő, le kívánjuk szögezni, hogy az Önkormányzat elkötelezett a község lakosságának sportigényeinek kielégítése iránt, illetve az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények további fenntartása és működtetése tekintetében.

 

Hivatalos megkeresés hiányában nincs rálátásunk a Szabadbattyán KSE tényleges helyzetére, gazdálkodására, problémáira.

Az Önkormányzat nem alapítója vagy tulajdonosa a KSE-nek, így eddig is csak az önkormányzati tulajdonú sportingatlanok használatának ingyenes engedélyezése, illetve a civil szervezet részére nyújtott támogatásokból való anyagi támogatás biztosítása történt részünkről.

 

A KSE az Önkormányzat felé nem jelezte azon problémákat, melyek a községben pletykaként terjednek, így a sportéletben tevőlegesen részt vevők, illetve az igénybe vevő szülők felé fordulunk, hogy jelezzék észrevételeiket, problémáikat vagy javaslataikat felém, vagy önkormányzati képviselőjük felé, akár írásban, akár szóban.

 

Az Önkormányzat elkötelezett a közösségi sportélet megfelelő szintű fenntartásában, a jelzések figyelembevételével kívánja kialakítani a sport célú létesítmények további használatának rendjét, illetve a hosszútávú fenntarthatóságának koncepcióját.

Szabadbattyán, 2020. augusztus 24.

Szabadbattyán Nagyközség Polgármestere

ÜGYFÉLFOGADÁS VERTIKÁL ZRT.

TISZTELT SZABADBATTYÁNIAK!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a VERTIKÁL ZRT. a korábban szokásos rend szerint és ismét teljeskörűen folytatja az ügyfélszolgálat működtetését a Művelődési Házban:

kedd 14-17 óráig

csütörtök 9-12 óráig

 

Tisztelettel:

Szabó Ildikó

polgármester

 

 

Lakossági tájékoztató elektronikai- és zöldhulladék gyűjtéséről, ebösszeírásról, kutak bejelentéséről

TISZTELT SZABADBATTYÁNI LAKOSOK!

Munkatársaim megkezdték az alábbiakban található tájékoztató kézbesítését, a jövő hét elejére minden postaládába eljut, de ajánlom szíves figyelmükbe ezúton is.

ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK GYŰJTÉSE

Településünk önkormányzata házhozmenő jelleggel megkezdte az elektronikai hulladékok gyűjtését. Több ütemben valósítjuk meg, részekre felosztva a települést. Minden érintett településrész papíron is értesítést fog kapni a postaládán keresztül, de természetesen az interneten is közzé tesszük a tudnivalókat.

Mivel nem mindenki tudja megoldani, hogy egy külön megadott helyre elszállítsa a felhalmozott elektronikai hulladékokat, ezért azzal segítjük településünk lakóit, hogy össze is gyűjtjük.

Mindössze annyit kérünk, hogy az előre meghirdetett időpontra legyenek szívesek a házuk elé kitenni az elektronikai hulladékot. Ha valaki egészségi állapota, kora, vagy más miatt nem tudja kivinni az utcára, de otthon tartózkodik a megadott időpontban, akkor természetesen megoldjuk az elszállítást ezen esetben is.

Az elektronikai hulladékok begyűjtéséről az önkormányzat gondoskodik!  Mindenkire sor kerül, folyamatosan, az egész településre megyünk!

Elektronikai hulladékként kihelyezhető minden olyan háztartási készülék, ami elektromos árammal működik illetve működött, így például rossz hűtő, TV, porszívó, vasaló, számítógép, hajszárító, mikrohullámú sütő, stb..

Kérjük, amennyiben módjukban áll, ne előző este tegyék ki az eszközöket, hogy ne tudják az illegális színesfémgyűjtők a hasznosítható anyagot kiszerelni az éjszaka folyamán!

Ha valaki lemaradna, nem baj, mert lesznek következő alkalmak is!

ZÖLDHULLADÉK-ÁTVÉTEL

Örömmel tájékoztatom Önöket egy másik, új lehetőségről is.

A településünkön érvényben levő 38/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet értelmében az avar és kerti hulladék égetése május 1-jétől augusztus 31. terjedő időszakban TILOS.

Azonban a keletkező zöldhulladékok közszolgáltató általi elszállítása nem mindenkinek jelent megoldást. Ezért a Jókai utca hulladékudvarra vezető egyik szakaszán, a Jókai u. 6. szám melletti önkormányzati területen Szabadbattyán lakosai számára lehetővé tettük a háztartásokban keletkező és komposztálásra nem kerülő zöldhulladék lerakását. A kihelyezett információs táblák alapján két helyre lehet elhelyezni: az egyik kijelölt terület fű, kaszálék, lomb lerakására, a másik gallyak, ágak elhelyezésére használható. Egyelőre átmeneti jellegű a kialakítás, a későbbiekben, lehetőségeinkhez mérten fejleszteni fogjuk.

Tisztelettel:

Szabó Ildikó

polgármester

 

Tájékoztató a fúrt/ásott kút létesítésének engedélyezéséről

kizárólag háztartási vízszükségletet kielégítő kút esetében

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a jegyző engedélye szükséges olyan kutak létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

  • a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel;
  • épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
  • nem gazdasági célú vízigény.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási, létesítési és üzemeltetési engedélyezési eljárása.

Tájékoztatom, hogy a kötelező bírságkiszabás alóli mentességi időszak 2020. december 31-ig tart.

A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt dokumentációt kell készíttetni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 2. sz. melléklet II. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalma szerint.

Fontos, hogy a beadott dokumentációhoz a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 13. §-ban megjelölt szakember nyilatkozata szükséges (a kérelem nyomtatványon).

Fúrt kútnál magánszemély esetében a jegyzői engedélyes talajvízre, parti szűrésű vízre szűrőzött kúthoz NEM kell tervezői végzettség, NEM kell MMK tagság elég, ha a dokumentumot kútfúrási jogosultsággal rendelkező szakember írja alá.

Ásott kút engedélyezéséhez, fennmaradási engedély ügyintézéséhez NEM kell kútfúró végzettség, e kutakat a tulajdonos is engedélyeztetheti, és aláírhatja.

Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §-a alapján illetékköteles, melynek mértéke 3000,- Ft.

Amennyiben a tulajdonos a meglévő, engedély nélkül létesített kút legalizálását szeretné megoldani, akkor a Polgármesteri Hivatal általános igazgatási ügyintézőjét, Bódis Bernadettet kell megkeresnie a 06 30 408-4709-es telefonszámon vagy a polghiv.igazgatas1@szabadbattyan.hu e-mail címen a Hivatal munkaidején belül. 

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal az engedélyeztetésben közreműködő szakemberekkel, cégekkel nem áll kapcsolatban, nincsen általunk kijelölt cég, magánszemély. A településen korábban szórólapokat terjesztő céggel az Önkormányzatnak semmiféle kapcsolata nincs és nem is volt. A szórólapok terjesztéséről nem volt tudomásunk, a cégtől semmiféle tájékoztatást nem kaptunk.

 

Tisztelt Ebtartók és Ebtulajdonosok!

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Ávtv.) 42/B.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján Szabadbattyán Nagyközség közigazgatási területén 2020. május 15. és 2020. június 30. napja között ebösszeírásra kerül sor.

Ezzel összefüggésben felkérem az ebtulajdonosokat és ebtartókat, hogy az ebösszeíráshoz szükséges bejelentő adatlapot szíveskedjenek kitölteni, és az ebösszeírási időszak végéig hivatalunkhoz visszajuttatni.

A nyomtatvány 1. pontjában található nyilatkozat kitöltése azok számára is kötelező, akik nem eb-tulajdonosok, illetve nem tartanak ebet.

A nyomtatvány csak egy eb adatainak bejelentésére szolgál, így amennyiben több kutya tulajdonosa, tartója, úgy az állatok számának megfelelő számú nyomtatvány kitöltése szükséges, melyhez további adatlap a Polgármesteri Hivatal bejárati ajtaján beszerezhető, vagy a www.szabadbattyan.hu weboldalról is letölthető.

Felhívom az ebtulajdonosok és ebtartók figyelmét arra, hogy a korábbi bejelentés nem mentesít jelen adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alól, továbbá, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírság kiszabását vonja maga után. A bírság összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 3. melléklet d) pontja alapján ebenként 30.000,- Ft.

Fontos, hogy az ebösszeírást követően az adat/állapotváltozást (eb elhalálozása, tartási helyének megváltozása, tulajdonosváltás, oltási könyv csere) a későbbiekben is szükséges bejelenteni.

Kérjük az eb összeíró adatlapot az alábbi módok valamelyikén szíveskedjenek visszajuttatni hivatalunkhoz:

  • levélben postai úton az alábbi címre: 8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.
  • személyesen a Polgármesteri Hivatal bejáratán lévő postabedobóban
  • elektronikus úton a polghiv.igazgatas1@szabadbattyan.hu e-mail címre.

 

Csere Orsolya

jegyző

 

 Szabadbattyán

Ebösszeíró adatlap 2020

Az 1988. évi XXVIII. törvény 42/a. § (4) bekezdése és 42/B. §-a értelmében kötelező kitölteni és az Önkormányzat részére eljuttatni!

Ebenként szükséges az adatlapot kitölteni!

  1. Nyilatkozat

Alulírott nyilatkozom, hogy jelenleg nem minősülök eb tulajdonosnak, eb tartónak.

Név: _____________________________________________________________

Cím: _____________________________________________________________

  1. Eb tulajdonosra, eb tartóra vonatkozó adatok:

Tulajdonos neve: ___________________________________________________

Tulajdonos címe: ___________________________________________________

Telefonszáma: _____________________________________________________

E-mail címe: ____________________________@_________________________

Eb tartóra vonatkozó adatok, amennyiben nem egyezik meg a tulajdonossal:

Eb tartójának neve: _________________________________________________

Eb tartójának címe: _________________________________________________

Telefonszáma: _____________________________________________________

E-mail címe: ____________________________@_________________________

  1. Ebre vonatkozó adatok:

Eb tartási helye (település, utca, házszám): _________________________________________________________________

Eb születési ideje: __________________________________________________

Fajtája/fajtajellege: _________________________________________________

Színe: ____________________________________________________________

Hívóneve: _________________________________________________________

CHIP száma: _______________________________________________________

CHIP beültetés időpontja: ____________________________________________

Beültetést végző állatorvos neve: ______________________________________

Állatorvos kamarai bélyegzőjének száma: ________________________________

Neme:       (      ) Kan                     (      ) Szuka                  (      ) Ivartalanított

Ivartalanított eb esetén kitöltendő:

Ivartalanítás időpontja: _______________________________________________

Ivartalanítást végző állatorvos neve: _____________________________________

Állatorvos kamarai bélyegzőjének száma: _________________________________

  1. Az eb oltására vonatkozó adatok:

Oltási könyv száma: ___________________________________________________

Oltási könyvet kiadó állatorvos neve: _____________________________________

Állatorvos kamarai bélyegzőjének száma: __________________________________

Eb utolsó veszettség elleni védőoltás időpontja: _____________________________

Dátum: _______________________                  Aláírás: ________________________

 

Személyi változás

Tisztelt Szabadbattyániak!

Bizonyára már sokan értesültek arról, hogy településünk vezetésében személyi változás történt. Az alpolgármesteri tisztség 2020. május 11-én megvonásra került Pletser Ádámtól, ezt követően, 2020. május 12-én lemondott a képviselői tisztségéről. A közös kezdet után sajnálattal vettem tudomásul, de tiszteletben tartom a döntését.

Ezúton megköszönöm az eddigi munkáját és a továbbiakra sok sikert kívánok. Bízom benne, hogy aktív tagja marad a közösségnek.

Az alpolgármesteri tisztséget 2020. május 12-től Óberné Kámán Erika látja el, mint legtöbb szavazatot kapott képviselő. A megüresedett képviselői tisztséget Dudás Zsolt látja el a jövőben.

Tisztelettel:

Szabó Ildikó

polgármester

Megszakítás

Ha továbbra is használni szeretné az oldalt , akkor fogadja el a cookie-k használatát . Bővebben

A cookie-k segítenek szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába.

Bezárás