Oldal kiválasztása

Polgármesteri tájékoztató mai újságcikkel kapcsolatban

Polgármesteri tájékoztató

A mai napon (2021. augusztus 24.) minden előzetes egyeztetés nélkül a Fejér megyei Hírlapban megjelent egy cikk, amelynek tartalmáról a cikk írója nem tájékozódott előre, Önkormányzatunkat nem kereste meg információért. Félrevezető, nem tartalmaz részletes magyarázatot, mely feltétlenül szükséges a módosítások értelmezéséhez, megértéséhez.

Sajnálatos módon nem először fordult ez elő. Mindezek miatt szükségessé vált, hogy egy pontos tájékoztatást adjunk ki e témában.

A módosításokat az alábbiakban amennyire lehet, egyszerűsítve fogalmazzuk meg, de a pontosság miatt minden szó és kifejezés szükséges. A Településrendezési eszközök alább felsorolt módosítása egyedi kérelmek alapján indult, melyek egy eljárásként beillesztésre kerültek a jogszabály által elrendelt időszakos felülvizsgálatba. A módosítások teljes költségét (tervezés, főépítészi megbízás költsége, stb.) a kezdeményezők viselik.

A módosítás az alábbi – 50/2021. (V.4.) határozattal módosított 23/2021. (III.16.) Képviselő-testületi határozattal kiemelt fejlesztési területté nyilvánított – területekre terjed ki:

 • a Szabadbattyán külterület 0134/26 hrsz-ú terület: az Má jelű általános mezőgazdasági terület helyett, Kk-en jelű különleges beépítésre nem szánt energia terület kerül kijelölésre; lényegében az ingatlan területfelhasználási kategóriája módosul egyedi kérelem alapján;
 • a Szabadbattyán külterület 0125/1 hrsz-ú terület: a Kk-en jelű különleges beépítésre nem szánt energia terület helyett Má jelű általános mezőgazdasági terület és a bányateleknek Szabadbattyán közigazgatási területét érintő részén Kk-b jelű különleges beépítésre nem szánt bányaterület kerül kijelölésre, az adott ingatlan területfelhasználási kategóriája változik;
 • a Táncsics utca-Mártírok útja-Vasvári Pál utca által határolt tömb: a tömbbenső feltáró út törlésre kerül, az út területe Lke jelű kertvárosias és Lf jelű falusias lakóterület építési övezetbe kerül besorolásra, a tömböt a módosítás egyebekben nem érinti, egy évtizedekkel ezelőtt betervezett és nem megvalósítandó út kerül törlésre. A módosítás tehát a területen elhelyezkedő ingatlanok beépítési feltételeit és paramétereit nem érinti;
 • az Inzsenér-dűlő egy részét érintő terület: a Gksz-1 jelű gazdasági kereskedelmi szolgáltató építési övezet és az Lke jelű kertvárosias lakóterület építési övezet egy része (098/8 hrsz) Gksz-2 jelű gazdasági kereskedelmi szolgáltató építési övezetre módosul, mindössze egy helyrajzi számot érint a módosítás, az övezetben lévő további ingatlanokra a szabályozás nem vonatkozik;
 • az ún. „Seuso ipari park” területe: a hatályos településrendezési eszközök szerinti úthálózat, a Z jelű zöldterület és a Vt jelű vegyes terület megszüntetésre kerül, ezzel összhangban 11,63 ha védelmi rendeltetésű erdőterület és a Szabadbattyán 013/25 és 013/103 hrsz-ú, 29,2597 ha nagyságú területén a beépítésre szánt Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági területek átsorolása történik KK-en jelű különleges beépítésre nem szánt energia területre. A módosítást az ingatlanok tulajdonosa kérelmezte és csak a jelzett hrsz-ú ingatlanokat érinti.

Szabadbattyán, 2021. augusztus 24.

Szabó Ildikó

                                                                                                         polgármester

Pályázati felhívás a Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár Intézményvezetői munkakör betöltésére

Pályázati felhívás a Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár Intézményvezetői munkakör betöltésére

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94.§ (3) bekezdése alapján, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet (Továbbiakban: Rendelet) szerint pályázatot hirdet

Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár Intézményvezetői
munkakör

betöltésére.

Munkakör megnevezése: intézményvezető (igazgató)

Munkahely megnevezése: Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár

Munkavégzés helye: 8151 Szabadbattyán, Árpád u. 10.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlása.

A munkakör betöltésének feltételei:

a/ felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy

b/ nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés

c/ végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett

d/ kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.

vagy

a/ könyvtári szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség vagy

b/ nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség és szakirányú középfokú végzettség

c/ végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett

Javadalmazás:

Megállapodás szerint. (A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezései alapján.)

 A munkaviszony kezdő és befejező időpontja:

Az intézményvezetői (igazgató) megbízás időtartama: 2021.08. 16.- 2026.08. 15 -ig tartó határozott időre szól.

Az intézményvezetőre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, jogviszonya munkaviszony

A fenntartó az intézményvezetőt megbízásának lejártát követően kulturális szakmai munkakörben határozatlan időre tovább foglalkoztatja.

További pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet (nem áll közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt),
 • a Rendelet 4.§-a szerint a vezető állású munkavállaló esetében a munkakör betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Közművelődési intézményben eltöltött vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
 • részletes szakmai és vezetési programot,
 • végzettséget, szakképzettséget, munkaköri szakvizsgát igazoló okiratok másolata,
 • szakmai gyakorlatot, vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumok,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja,
 • bérigény megjelölése,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
 • nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázata megtárgyalását,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Ildikó polgármester nyújt, a +36 30 830 4428-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázat Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere címére történő megküldésével (8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni: „Intézményvezetői pályázat – Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár”
 • Személyesen: Fejér megye, 8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1. (Polgármesteri Hivatal, Szabó Ildikó polgármester)

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendelet 6.§-a szerinti bizottság véleményének mérlegelésével dönt, fenntartva a

pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.szabadbattyan.hu, 2021. 07. 12.

A pályázat elbírálásának legkésőbbi határideje: 2021. augusztus 13.

A szén-monoxid-mérgezés veszélye nyáron

Tisztelt Lakosság!

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbiakra hívja fel a figyelmet:

Sokan a fűtési szezonhoz kötik a mérgező gáz kialakulását, holott több háztartásban egész évben gázüzemű, fali vízmelegítővel, kazánnal állítják elő a meleg vizet, így a szén-monoxid-mérgezés veszélye egész évben fenyeget. Fontos, hogy klímát, páraelszívót, vagy beépített szagelszívó-ventilátort szakember telepítsen, hiszen ezek együttes használata is befolyásolja a lakás légáramlását. A nyári melegben lecsökkenhet a kémény huzathatása, így fokozott a veszélye annak, hogy visszaáramlik a szén-monoxid a lakótérbe.

 

A nagy hőségben megemelkedhet a szén-monoxid miatti riasztások száma. Ennek oka, hogy a kémény belső hőmérséklete alacsonyabb, mint a külső hőmérséklet, a beszorult hideg levegő pedig nem engedi kiáramolni az égésterméket. A légdugó miatt az égéstermék visszaáramlik a vízmelegítőbe és másodpercek alatt mérgező szén-monoxid fejlődhet. Ezért fontos még nyáron is egy szén-monoxid-érzékelőt működtetni ott, ahol nyílt égésterű vízmelegítővel melegítik a vizet.

 

A nyári forróságban sokan használnak klímát vagy mobil klímát, megfelelő szellőzés hiányában ezek is segíthetik a gyilkos gáz kialakulását. Épület átalakítás, nyílászáró csere és épületgépészet módosítása esetén mindig hívjunk szakembert és kérjük a működő berendezések felülvizsgálatát! Minden olyan épületgépészeti megoldás veszélyes lehet, amely befolyásolja az otthonunkban a levegőáramlást, ezért minden nyílt égésterű vízmelegítő és fűtőeszköz közelébe érdemes egy szén-monoxid-érzékelőt telepíteni!

Ilyen készüléket csak megbízható forrásból, műszaki cikkeket forgalmazó üzletben szabad vásárolni. Vásárlásnál keressék a magyar nyelvű használati utasítással rendelkező és megfelelő minőségű szén-monoxid-érzékelőt. Az ajánlott készülékek listája a katasztrófavédelem honlapján elérhető.

https://katasztrofavedelem.hu/33883/szen-monoxid-erzekelok

 

Ajánlattételi felhívás közétkeztetési feladatok ellátására

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat hatályos beszerzési szabályzatában foglaltak alapján nyílt ajánlattételi eljárást indít közétkeztetési feladatok (általános iskolai gyermek- és szociális étkeztetés) ellátására a Batthyány Lajos Általános Iskola területén kialakítandó tálalókonyha- étkező vállalkozó útján történő üzemeltetésével a csatolt ajánlattételi felhívás alapján.

 

 

Skip to content

Ha továbbra is használni szeretné az oldalt , akkor fogadja el a cookie-k használatát . Bővebben

A cookie-k segítenek szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába.

Bezárás