Oldal kiválasztása

Óvoda udvar

SZABADBATTYÁN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

SZABADBATTYÁNI CIFRAKERT ÓVODA „ÓVODA UDVAR”

Kedvezményezett neve: Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat

 Projekt címe: Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda, Óvoda udvar

Szerződött támogatás összege: 3 501 872,- Ft

 Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

 A projekt tartalmának bemutatása: A projekt célja Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda belső udvarának részleges felújítása. A felújítás keretében 138 m2   térkő burkolat és hozzá kapcsolódóan kerti szegély kialakítása.

A projekt közvetett és elvárt eredményei:

 • a térkő burkolat és hozzá kapcsolódóan a kerti szegély kialakítása biztonságos teret ad a kicsi gyermekek számára és az ott dolgozó személyzetnek is.
 • ezáltal a gyermekek egészséges testi és lelki fejlődésének segítése is megvalósul.

 A terület műszaki átadása 2021.02.25-én megtörtént.

 A projekt azonosító száma: MAGYAR FALU PROGRAM MFP-OUF/2019

 A felhasznált támogatási költség: 3 501 872,- Ft

A bűncselekmények áldozatainak napja

Az Európa Tanács 1990. február 22-én tette közzé a bűncselekmények áldozatainak chartáját. Ez a nap Európa számos országában – 1993 óta Magyarországon is – a Bűncselekmények Áldozatainak Napja, amikor a figyelem az áldozatokra irányul.

 

A Rendőrség ezen a napon az áldozatok megsegítésének fontosságára kívánja felhívni a figyelmet. Áldozatnak nemcsak a bűncselekmény, vagy a szabálysértés természetes személy sértettjei minősülnek, hanem azok is, akik ennek közvetlen következményeként hátrányt, így különösen testi, vagy lelki sérülést, érzelmi megrázkódtatást, illetve vagyoni kárt szenvedtek.

 

A büntetőeljárás rendőrségi szakaszában kiemelten kezeljük a sértettek emberi, személyiségi és adatvédelmi jogainak érvényesülését. Az áldozatvédelmi referenseknek fő feladata a tájékoztatás, az informálás, valamint a segítő szervezetek elérhetőségeinek átadása. Jogszabály határozza meg, hogy már a büntetőeljárás kezdetén el kell végezni a sértett egyéni értékelését a különleges bánásmódot megalapozó körülményeknek megfelelő, azokkal arányban álló intézkedések meghatározása céljából.

 

Ilyen intézkedés lehet például, hogy fokozott körültekintéssel kell eljárni az érintett személy magánéletének kímélete érdekében, kiemelt védelemben kell részesíteni a személyes adatait, így különösen az egészségügyi adatait, a részvételét igénylő egyes eljárási cselekményeket haladéktalanul le kell folytatni. Biztosítani kell, hogy az eljárási cselekmény helyszínén a büntetőeljárásban részt vevő más személlyel szükségtelenül ne találkozzon.

 

A különleges bánásmódot igénylő személy meghallgatására – az előírásoknak megfelelően speciálisan kialakított – különleges helyiség áll rendelkezésre.

 

Egy elszenvedett jogsértés következtében fizikai, illetve lelki sérülések, valamint anyagi nehézségek jelentkezhetnek. Ezek feldolgozásához, megoldásához sok esetben segítségre van szükség. Az áldozatsegítő szolgálatok az áldozatok támogatását szolgálják. Felvilágosítást adnak a jogokról, kötelezettségekről, érzelmi támaszt nyújtanak, jogi segítséget biztosítanak. Amennyiben krízishelyzet áll fenn és azonnali pénzügyi segélyre van szükség, ennek ügyintézése az Áldozatsegítő Szolgálatnál történik.

 

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. CXXXV. törvény alapján az állam az áldozatok számára a szükségleteinek felmérését követően, azokhoz igazodóan az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 • Érdekérvényesítés elősegítése
 • Azonnali pénzügyi segély
 • Áldozati státusz igazolása
 • Tanúgondozás
 • Védett szálláshely biztosítása

 

Érdekérvényesítés elősegítése: segítségnyújtás az áldozatok részére, hogy a szükségletüknek megfelelő módon és mértékben alapvető jogaikat érvényesíthessék, segítségnyújtás az egészségügyi, társadalombiztosítási, szociális ellátások igénybevételéhez, valamint más állami támogatások igénybevételéhez, melynek érdekében tájékoztatás, jogi tanácsadás, érzelmi segítségnyújtás, illetve egyéb segítség nyújtható a sérelem rendezéséhez. Az érdekérvényesítés elősegítése a bűncselekmény-, illetve tulajdon elleni szabálysértés elkövetésétől határidő nélkül igényelhető.

 

Érdekérvényesítés elősegítése keretében érzelmi segítségnyújtás: szakember által nyújtott térítésmentes segítségnyújtás a bűncselekmény káros lelki következményeinek feldolgozása és a továbblépés érdekében.

 

Azonnali pénzügyi segély: méltányossági és mérlegelési jogkörben az áldozatsegítő szolgálat segítséget nyújthat az áldozat részére a bűncselekmény, illetve tulajdon elleni szabálysértés közvetlen következtében legalapvetőbb, lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel, utazással kapcsolatos, továbbá gyógyászati és kegyeleti jellegű rendkívüli kiadások megfizetéséhez akkor, ha az áldozat ezen kiadásokat a bűncselekmény közvetlen következtében megfizetni nem képes. Az azonnali pénzügyi segély összegének megállapítása nem a bűncselekménnyel-, illetve a tulajdon elleni szabálysértéssel okozott kár megtérítéséhez igazodik, a célja nem a kár megtérítése. A bűncselekmény, illetve a tulajdon elleni szabálysértés elkövetését követő 8 napon belül igényelhető!

 

Áldozati státusz igazolása: ha valamely hatóság vagy más szerv az általa nyújtott ellátás, szolgáltatás, vagy támogatás igénybevételét attól teszi függővé, hogy az ellátást, szolgáltatást vagy támogatást igénylő személy a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény hatálya alá tartozó áldozat legyen, továbbá ha ez egyéb okból szükséges, az áldozatsegítő szolgálat e tény igazolására az áldozat kérelmére vagy hivatalból hatósági bizonyítványt állít ki.

 

Tanúgondozás: a bírósági tárgyalásra idézett tanú a megfelelő tájékoztatás érdekében bírósági tanúgondozóhoz fordulhat. A bírósági tanúgondozó a bíróság olyan ügyintézője, aki a tanú részére külön jogszabályban meghatározott módon felvilágosítást ad a tanúvallomás megtétele, az ehhez szükséges bírósági megjelenés elősegítése érdekében. A tanúgondozás nem terjed ki az ügyről való tájékoztatásra, és nem járhat a tanú befolyásolásával. (További információ, a tanúgondozók elérhetősége: www.birosag.hu)

Védett szálláshely biztosítása: az állam az emberkereskedelem áldozataként azonosított, magyar állampolgárságú vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy számára védett szálláshelyet biztosít. A védett szálláshely az emberkereskedelem áldozataként azonosított személyt befogadó és számára jogszabályban meghatározott ellátást nyújtó létesítmény.

Állami kárenyhítés: állami kárenyhítésre az az áldozat jogosult:

 • akinek a sérelmére szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekményt követtek el, s ennek következményeként testi épsége, egészsége súlyosan károsodott,
 • a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény következtében károsodott vagy meghalt sértettnek az elkövetés időpontjában egy háztartásban élő egyenes ági rokona, örökbefogadója vagy nevelőszülője, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeke, házastársa, élettársa,
 • akinek az eltartására a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény következtében károsodott vagy meghalt sértett jogszabály, végrehajtható bírósági, illetőleg hatósági határozat vagy érvényes szerződés alapján köteles, vagy köteles volt,
 • aki a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény következtében meghalt sértett eltemettetéséről gondoskodott.

 

A bűncselekmény elkövetését követő 1 éven belül igényelhető. Állami kárenyhítés igényléséhez a testi épség, egészség károsodását igazoló iratokat minden esetben csatolni kell.

 

Mi szükséges ahhoz, hogy a bűncselekmény áldozata a támogatásokban részesüljön?

 • A bűncselekmény, illetve a tulajdon elleni szabálysértés igazolása (pl.: rendőrségi feljelentési jegyzőkönyv, igazolás áldozatsegítő támogatás igénybevételéhez)
 • Azonnali pénzügyi segély és állami kárenyhítés esetén kérelem-nyomtatvány kitöltése és határidőn belül történő benyújtása
 • Állami kárenyhítés esetén vagyoni kár, jövedelemcsökkenés, egészség súlyos károsodásának igazolása
 • Azonnali pénzügyi segély igényléséhez szükséges lehet: jövedelemigazolás, nyugdíjszelvény, nyugdíj-kifizetési naptár stb.

 

Figyelemmel arra, hogy a jelen tájékoztatás nem teljeskörű javasoljuk, hogy a gyorsabb és egyszerűbb ügyintézés érdekében az ügyintézéshez szükséges dokumentumokról, az eljárás menetéről az alábbi telefonszámokon szíveskedjenek érdeklődni.

Hol lehet áldozatsegítő támogatást kérni?

2020.03.01. napjától Fejér megyében a Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztályán, az alábbi helyeken van lehetőség áldozatsegítő

szolgáltatás igénybevételére telefonon és személyesen:

 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Tel.: 22/795-801, 22/512-110

 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39. III/323.

Tel.: 25/795-628, 22/512-110

 Ügyfélfogadások: hétfő: 1300-1530, szerda: 800-1200 és 1300-1530, péntek: 800-1200

Internetes vásárlás biztonságosan

 

Internetes vásárlás biztonságosan

A webáruházakban történő vásárlás egyszerűen és gyorsan lebonyolítható

a nap bármely órájában.

 

Tisztában kell azonban lenni azzal, hogy az online vásárlásnak kockázatai is vannak.

 • Az adott webáruházban történő első vásárlás előtt célszerű elolvasni a honlapon található vásárlói bejegyzéseket, illetve az egyéb fórumokon fellelhető értékeléseket.

 

 • Első alkalommal ajánlatos kisebb értékű terméket rendelni, így meggyőződhet róla, hogy a kereskedő megfelelő minőségben, a vállalt kötelezettségeinek megfelelően szállítja-e le azt. Természetesen egyetlen rendelés szerződésszerű teljesítése még nem garantálja a kereskedő megbízhatóságát.

 

 • A megrendelés leadásakor mindenképpen célszerű az utánvétes, azaz a termék átvételekor történő fizetést választani. Ebben az esetben, ha nem érkezik meg az áru, nem éri anyagi kár.

 

 • Ha a szállításkor – a futár jelenlétében – az derül ki, hogy a csomagban nem a megrendelt termék van, vagy a visszaigazolt árnál többe kerül, nem kell a terméket átvenni és a vételárat megfizetni.

 

 • Amennyiben probléma merül fel a vásárlás során, panaszával a webáruház üzemeltetőjéhez e-mail-ben és postai úton is fordulhat, amelyre harminc napon belül írásban köteles érdemben válaszolni.

 

 • Az internetes apróhirdetések esetében a vásárlás sokkal nagyobb kockázattal bír. Ezeknél a vásárlásoknál sem a hirdetőről, sem a termékről nem áll rendelkezésre pontos információ. Hacsak nem ismeri személyesen a hirdetőt, rendkívüli körültekintéssel és óvatossággal kell eljárnia! Ilyenkor még az utánvétes fizetés sem jelent garanciát, hiszen a fizetést követően lehet átvenni a csomagot és a tartalma csak ekkor válik ismertté.

Hirdetmény

SZABADBATTYÁN NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELFOGADÁSÁRÓL

 TISZTELT PARTNERÜNK!

(lakosság, érdek-képviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek)

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 42.§ szerinti tárgyalásos eljárásban módosította a hatályos településrendezési eszközöket. A módosítás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak minősített Budapest-Balaton kerékpárút – a Székesfehérvár-Balatonakarattya szakaszon belül Székesfehérvár-Polgárdi (PST: B005.04) szakasz – Szabadbattyán közigazgatási területét érintő részére és a kiemelt fejlesztési területté nyilvánított Balatoni út-Széchenyi utca-Iskola utca által határolt tömb területére terjed ki.

A Korm. rendelet 43.§ (2) bekezdés a) pontja és Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképi-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 13/2017. (VII.10.) önkormányzati rendelet alapján a településrendezési eszközök – alábbi – elfogadott módosítását jelen hirdetménnyel közzé teszem a www.szabadbattyan.hu honlapon:

 • Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (II.8.) határozata Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 67/2010.(IX.27.) határozatával elfogadott Településszerkezeti terv módosításáról
 • Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.8.) önkormányzati rendelete Szabadbattyán építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2010. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Szabadbattyán, 2021. február 23.

Szabó Ildikó sk.                                                                                                                  polgármester

Felhívás a vízelvezető árkok, átereszek tisztítására, karbantartására

Szabadbattyán területén fekvő árkok, vízelvezetők felülvizsgálata, során megállapítást nyert, hogy a település jelentős részén hosszú ideje nem történt meg az árkok, vízelvezetők karbantartása, mely komoly problémákat és károkat idézett elő. Emiatt kérem a tisztelt ingatlantulajdonokat, illetve azok használóit, hogy szíveskedjenek figyelmesen áttanulmányozni az alábbiakat.

A helyi környezet védelméről, az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról szóló rendelet alapján az ingatlan oldalhatárai és a közúti gépjármű közlekedésre szolgáló szilárd burkolatú út közötti, kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, a nyílt árok és annak részei (csapadékvízgyűjtők, ingatlanhoz tartozó összefolyók, kapubejárók átereszei) takarításáról, az ezeket érintő növények vágásáról, összegyűjtéséről és a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladék eltávolításáról az ingatlan tulajdonosának vagy használójának kell gondoskodnia.

A vízkárok megelőzése érdekében indokolt, hogy az ingatlantulajdonosok és -használók haladéktalanul tegyék meg a szükséges intézkedéseket a csapadék- és belvízelvezető rendszerek, árkok karbantartására, tisztítására.

 

Skip to content

Ha továbbra is használni szeretné az oldalt , akkor fogadja el a cookie-k használatát . Bővebben

A cookie-k segítenek szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába.

Bezárás